Efrat Mailhot

HARARIT, ISRAEL

Efrat Mailhot

Hararit, Israel

Email: [email protected]

Each one of us came to this life to learn different things and our twelve personal archetypes help us on this journey. Finding our personal archetypes and working with them helps us chart our paths with greater awareness. We learn to find our destiny, receive guidance at every crossroad, and choose the path that most empowers us.

As a Certified Archetype Consultant — the only one in Israel — I combine archetype readings with visualization techniques designed to open the chakras.

I offer individual consultation and group workshops and can be reached at:

Efrat Mailhot

Hararit, Israel

Tel: (04) 6789373

àôøú îàééè

äøøéú

[email protected]

àøëéèéôéí äí àáðé äáðééï ùì äðùîä ùìðå. àìä úáðéåú ôñéëåìåâéåú àåðéáøñìéåú ùîìååú

àåúðå ëì çééðå.

ëì àçã îàéúðå áà ìçééí àìä ëãé ììîåã ãáøéí ùåðéí å-12 äàøëéèéôéí äàéùééí ùìå òåæøéí ìå áîñò æä, äí äðáçøú äàéðèéîéú ùìå.

îöéàú äàøëéèéôéí äàéùééí åäòáåãä àéúí äéà ëìé øá òåöîä ùòåæø ìðå ììëú áîñò äàéùé ùìðå áàåôï îåãò, ìîöåà àú äéòåã ùìðå, ì÷áì äãøëä áëì öåîú ãøëéí åìáçåø àú äãøê ùúòöéí àåúðå áéåúø.

* ìîãúé àöì ã’ø ÷àøåìéï îéñ áùé÷âå åàðé äéçéãä ùîåñîëú ìééòõ åììîã ùéèä æå áàøõ.

áòáåãúé òí àðùéí àðé îùìáú ééòåõ ìàøëéèéôéí òí äãøëä áãîéåï îåãøê ìðé÷åé åôúéçú äö’à÷øåú, îøëæé äàðøâéä ùáâåó àùø ðåèìåú çì÷ çùåá áúéô÷åã äôéæé, äðôùé åäøåçðé ùìðå.

àðé î÷áìú àðùéí ìééòåõ àéùé åòåøëú ñãðàåú.

àôøú îàééè
äøøéú
èì’ 6789373 04

FREE video seminar

The Power of
Modern-Day

Spell Casters

Caroline Myss

FREE video seminar

The Power of
Modern-Day

Spell Casters

It’s yours when you subscribe to Caroline’s newsletter. Be among the first to see new Archetype videos, spiritual direction, new classes and special offers.

By signing up you agree with the storage and handling of your data by this webste. You also agree to receive email communications from Caroline Myss. You may unsubscribe at any time.

No thank you
Caroline Myss